Sommarö-Seura ry:n säännöt

§1

Yhdistyksen nimenä on Sommarö-Seura ry, Sommarö-Sällskapet rf ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

§2

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Suvisaariston kylän ja sen lähisaarten kiinteistönomistajien ja –haltijoiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää heidän kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan.

Yhdistys hoitaa ja vaalii ympäristöasioita ja osallistuu aktiivisesti ympäristö- ja luonnonsuojeluasioihin, kehittäen aluetta samalla vaalien alueen ominaispiirteitä.

Yhdistys ei toimi voiton saavuttamiseksi, eikä voi jakaa jäsenilleen toiminnastaan mahdollisesti syntynyttä säästöä.

§3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä, lausuntoja ja anomuksia sekä pyrkii vaikuttamaan asianomaisiin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin. Mahdollisesti yhdistys avustaa jäseniään kohtuullista korvausta vastaan, itsekannattavuusperiaatetta noudattaen, kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

§4

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen joka omistaa tai vakinaisesti hallitsee alueella kiinteistöä tai osaa siitä ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi voi myös hakea muu henkilö jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen etuja. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistykseen kunniajäseneksi henkilön joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§5

Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut seuraavaksi vuodeksi määrätään vuosikokouksessa.

§6

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja johon lisäksi kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan keskuudestaan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt palvelukseen. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.

§7

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin yhdistyksen vuosikokous on sen siihen valtuuttanut.

§8

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§9

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§10

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§11

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

§12

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§13

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja rahastoja sekä hankkimaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai muuta omaisuutta.

§14

Yhdistyksen sääntöjen muutos tai yhdistyksen purkaminen voi tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, toinen kokouksista täytyy olla vuosikokous ja kokousten välillä pitää olla vähintään 14 vuorokautta. Päätöksellä pitää olla ¾ kannatus kaikista äänestyksessä annetuista äänistä molemmista kokouksista. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on varoista päätettävä, mutta niitä tulisi käyttää sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

§15

Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.