Kyselyyn, till enkäten!

ASUKASKYSELY KOSKIEN SUVISAARISTOA JA SOUKANNIEMEÄ.
INVÅNARENKÄT ANGÅENDE SOMMARÖARNA OCH SÖKÖ UDD.

Vastaaminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa:
Svarandet kräver username och password.

Käyttäjätunnus/username:  suvi519 
Salasana/lösenord: gresx519d

Tämän kyselyn avulla Sommarö-Seura haluaa selvittää maanomistajien näkemyksiä Suvisaariston ja Soukanniemen nykytilasta ja kehityskohteista tulevaisuudessa.Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan. Tutustu lomakkeeseen huolellisesti ja vastaa kysymyksiin ohjeiden mukaisesti.

Toivomme, että vastaat kyselyyn viimeistään 28.06.2019.

Vastaamalla autat Sommarö-Seuraa huolehtimaan jäsenistönsä eduista.Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja yksittäisten lomakkeiden tiedot ovat ainoastaan Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiaisen käytössä. Kyselystä laaditaan yhteenvetoraportti, joka julkaistaan vuosikirjassa, yhdistyksen kotisivuilla sekä vuosikokouksessa.

Lisätietoa: Sommarö-Seuran kyselytoimikunta, Robert Castrén ja Kim Lindberg

Kysely on nyt lähetetty laajemmalla jakelulla kuin ainoastaan seuran jäsenille Espoon kaupungin päätettyä avustaa kyselyä postittamalla kysely kiinteistörekisteriin perustuen. Seuran jäseniä pyydämme vastaamaan ainoastaan, jos eivät vielä ole sitä tehneet.Kysely on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa.

Kaupunkisuunnittelukeskus on vastannut kirjeiden lähettämisestä kiinteistörekisterin tietojen perusteella. Kaupunkisuunnittelukeskus saa kyselyn tulokset käyttöönsä alueen tilannekuvana. Kaupunkisuunnittelukeskus vastaa mielellään tietojen käyttöä koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja kiinteistörekisterin tietojen käytöstä Kaupunkisuunnittelukeskuksessa löytyy tietosuojaselosteesta Kaavoitus – Asiakasrekisteri, verkkosivulta www.espoo.fi/tietosuojaselosteet.

 

Med denna enkät vill Sommarö-Sällskapet utreda markägarnas/invånarnas syn på områdets nuläge och framtid. Vi hoppas att du ställer dig positiv till enkäten. Bekanta dig noggrant med formuläret och svara på frågorna enligt anvisningarna.

Vi hoppas att du besvarar enkäten senast den 28.6.2019. Genom att besvara frågorna hjälper du Sommarö-Sällskapets styrelse att bevaka medlemmarnas intressen. Svaren behandlas helt konfidentiellt och uppgifterna i de enskilda formulären bearbetas enbart av Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen. Av enkäten utarbetas ett sammandrag, som publiceras i årsboken, på föreningens hemsidor och presenteras på årsmötet.

Ytterligare information om enkäten ges vid behov av Sommarö-Sällskapets enkätgrupp bestående av Robert Castrén och Kim Lindberg.

Enkäten skickas nu med en bredare distribution än enbart Sällskapets medlemmar när Esbo Stad har bestämt sej att bistå med postning baserat på fastighetsregistret. Vi ber sällskapets medlemmar svara denna enkät endast om de inte ännu har gjort det.

Enkäten har gjorts i samarbete med stadsplaneringscentralen. Stadsplaneringscentralen har skickat breven på grundval av uppgifter i fastighetsregistret. Stadsplaneringscentralen får tillgång till resultatet av enkäten i form av en lägesbild. Stadsplaneringscentralen svarar gärna på frågor om användningen av uppgifterna. Ytterligare upplysningar om stadsplaneringscentralens användning av uppgifter i fastighetsregistret finns i www.espoo.fi/tietosuojaselosteet.

Vuosikokous / Årsmötet

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 24.3.2019 klo. 17.00 Vikingaborgissa. Tervetuloa!

Årsmötet hålls på söndagen den 24.3.2019 kl. 17.00 i Vikingaborg. Välkomna!

SOMMARÖ-SEURA RY
SOMMARÖ-SÄLLSKAPET RF

VUOSIKOKOUS  /  ÅRSMÖTE

 24.3.2019  klo / kl  17.00    VIKINGABORG

Esityslista
Föredragningslista

12 § 1    Kokouksen avaus

Mötets öppnande

 12 § 2    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja                 ääntenlaskijan valinta
Val av mötesordförande och –sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

 12 § 3   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

Vuosikokouksessa 25.3.2018 päätettiin, että kokoon kutsumistapa vuosikokoukseen on ilmoitus vuosikirjassa, Hufvudstadsbladetissa (10.3.2019), Länsiväylässä (9-10.3.2019) sekä seuran www-sivuilla, lisäksi ilmoitus Saaristokaupassa.

På årsmötet den 25.3.2018 beslöt man att kallelse till årsmötet sker genom annons i årsboken, Hufvudstadsbladet (10.3.2019) och i Länsiväylä (9-10.3.2019) och på sällskapets www-sidor, därtill ett anslag i Skärgårdsbutiken.

 12 § 4   Käsitellään 12 §:ssä määrätyt asiat / Behandlas de i 12 § stadgade ärendena

 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 Godkännande av mötets arbetsordning

12 § 5   Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhets-granskningsberättelsen

 12 § 6   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för   styrelsen

 12 § 7   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019. Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 30 euroa ensimmäiseltä  perheenjäseneltä ja toisista 10 €.

Fastställande av verksamhetsplan, budget, inskrivnings- och medlemsavgift för år 2019. Medlemsavgiften år 2018 hölls på 30 euro för den första familjemedlemmen och 10 €  för övriga.

12 § 8   Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Val av sällskapets ordförande och övriga medlemmar i stället för dem i tur att avgå

Hallituksen nykyinen puh.joht. Inka Finell on käytettävissä uudelleenvalintaan.  Styrelsens nuvarande ordför. Inka Finell står till förfogande för återval.

Erovuorossa jäsenistä ovat // medlemmar i tur att avgå är: Nils Lindblom, Henrik Damstén, Kim Lindberg, Siv Matomaa, Folke Rosengård och Susanna Winqvist.     

Folke Rosengård ja Susanna Winqvist eivät asetu uudelleen valintaan. Kaikki muut erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat halukkaita jatkamaan.

Folke Rosengård och Susanna Winqvist ställer inte upp för omval. Alla de övriga styrelsemedlemmarna som står i tur att avgå är villiga att fortsätta.

Uusiksi jäseniksi hallitus ehdottaa Kariitta Korpelaa ja Seppo Savolaista. Som nya medlemmar föreslår styrelsen Kariitta Korpela och Seppo Savolainen.

 12 § 9    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

Toiminnantarkastajat vuonna 2018 // verksamhetsgranskare år 2018: Petri Pirhonen ja / och Ira Tilander.
 varamiehinä vuonna 2018 // som suppleanter år 2018: Bo Lindgren ja / och Dorrit  Tverin-Långström, molemmat jatkavat / båda fortsätter

12 § 10   Käsitellään muut asiat / Behandling av övriga ärenden

 -         asukaskysely / invånarenkäten
-          Osayleiskaavat / Delgeneralplanerna

12 § 11   Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

KAISLALEIKKURI / VASSKLIPPARE

Sommarö-Seura vuokraa kaislaleikkurin mallia Doroklippen 3070. Leikkurin vuokrausta hoitaa Folke Rosengård (040 8021956). Muista siivota jälkesi. Vuokraus 50,00 / vuorokausi.

Sommarö-Sällskapet hyr ut en vassklippare av märket Doroklippen 3070. Du kan hyra klipparen av Folke Rosengård (040 8021956). Kom ihåg att städa efter dig. Hyran är 50,00 / dygn.

Mielipide asemakaavoituksesta/osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Skatanniitty, alue 450500, 5026/2016 (nähtävillä 14.5.–12.6.2018)


MIELIPIDE


ASIA    Mielipide asemakaavoituksesta/osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
    Skatanniitty, alue 450500, 5026/2016 (nähtävillä 14.5.–12.6.2018)
    

YHTEYSHENKILÖ
    
    Sommaröseura ry
    Niclas Jansson
    050-5916999


MIELIPIDE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Vastustamme kulttuurihistoriallisesti tärkeässä maisemassa Skatanniityn asemakaavoitussuunnitelmaa ja hanke tulisi lopettaa välittömästi seuraavin perustein: 

1. HANKE SAASTUTTAA YMPÄRISTÖÄ

 550:n suuren veneen pesu, huolto, pohjamaalin hionta ja maalaus, sekä mahdolliset glykoli-, akkuvesi- ja öljysaasteet aiheuttavat merkittäviä ympäristötuhoja luonnonläheiselle asuinalueelle. Veneiden huolto tulee käytännössä tapahtumaan omalla säilytyspaikalla, jossa on sorapohja. Tällöin ympäristömyrkyt valuvat maastoon ja siitä edelleen pohjaveteen sekä mereen. Kauniin metsä- ja niittyalueen tuhoaminen veneiden säilytyspaikaksi on ympäristön kannalta järjetön ajatus.

2. HANKE ON TALOUDELLISESTI KANNATTAMATON
 
Miksi meidän Suvisaariston ja Espoon asukkaina ja veronmaksajina tulisi tukea taloudellisesti kannattamatonta toimintaa? Hankkeesta ei ole kunnalle taloudellista hyötyä ja me veronmaksajina kustannamme ulkopaikkakuntalaisten veneiden säilytyksen.  Skatanniityn alueen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa. Todellisuudessa kustannukset ovat mitä ilmeisemmin moninkertaisia tähän nähden. Arvioitu kustannus yhtä venepaikkaa kohden voi olla 10 000–20 000 euroa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tuotu nähtäville kaupunkisuunnittelujohtajan päätöksellä ja epämääräisiin talvisäilytyksen kokonaistarkasteluihin vedoten. Toiminnan taloussuunnitelma puuttuu kokonaan (menot, tulot, kannattavuus). Hankkeen järkevyys ja tarkoituksenmukaisuus on arvioimatta. On kestämätön ajatus, että Espoon kaupunki alkaisi rakentamaan yhden pienen harrastajaryhmän jäsenille kymmenien tuhansien arvoisia säilytyspaikkoja ja sijoittaisi ne herkälle alueelle yleiskaavan vastaisesti. 
 
3. HANKE ON RAKENTEELLISESTI KESTÄMÄTÖN
 
Liikennemäärä Suvisaarentiellä ja Skatantiellä tulisi lisääntymään huomattavasti hankkeen myötä ja toisi mukanaan lisää ongelmia kapealle tielle, jossa ei ole kevyenliikenteen väylää. Alueella ei ole skaalautuvaa kunnallistekniikkaa, joten jo valmiiksi äärimmillään toimiva Suvisaariston Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto kuormittuu entisestään. Edelleen, Svinön venesataman satamapalvelut eivät skaalaudu näin valtavan suuren venemäärän käsittelyyn nostojen ja laskujen yhteydessä. Miten käy, jos alueella syttyy tulipalo? Alue on täynnä herkästi syttyviä nesteitä ja lähialueen asunnot (joista osa suojelukohteita) ovat tällöin vaarassa. Lisäksi on Skatantie osittain vain noin 1 metri meripinnan yläpuolella. Itse suunniteltu kaavoitusalue lienee suurimmalta osin alle tulvarajan ja täten sekä tie että alue ei vastaa vaatimuksia.
 
 4. ESITETTY KAAVOITUS EI OLE YLEISKAAVAN MUKAISTA    

Lainvoimaiseksi 2010 tullut Espoon Eteläosien yleiskaava tulisi olla perusteena tätä kaavoitusta miettiessä. 

"MRL 32 ja 34 §:ien mukaan maakuntakaava ja yleiskaava ovat ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Nyt valmisteilla oleva asemakaava poikkeaa räikeästi voimassaolevista maakunta- ja yleiskaavoista ja on lainvastainen ."

 5. ESPOON KAUPUNKI EI OLE MIELESTÄMME SELVITELLYT VAIHTOEHTOJA TARPEEKSI

Espoon Kaupunki tulisi selvittää onko talvisäilytykselle muita vaihtoehtoja. Näistä selvityksistä ei ole annettu tarpeeksi tietoa.

Pyydämme täten kaupunkia vielä selvittämään onko vaihtoehtoisina alueina vaikka Kivenlahden Teollisuusalue tai muu alue joka sopisi paremmin tällaiseen toimintaan. Lisäksi oli syytä tarkistella onko lähikunnissa sopivia alueita. Tässä nostamme esille Inkoon Hiilivoimalanalue, joka voisi sopia erinomaisesti tällaiseen toimintaan.

6. HANKE EI OLE ESPOON KAUPUNGIN ETUJEN MUKAINEN    

Skatanniityn alueen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa. Todellisuudessa kustannukset ovat mitä ilmeisemmin moninkertaisia tähän nähden, kuten edellä kohdassa 2 on todettu. Kustannus yhtä venepaikkaa kohden voi olla 10 000–20 000 euroa. 

7. SOMMARÖ-SEURASTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Suvisaariston kylän ja sen lähisaarten kiinteistöomistajien ja -haltijoiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää heidän kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan.

Yhdistys hoitaa ja vaalii ympäristöasioita ja osallistuu aktiivisesti ympäristö- ja luonnonsuojeluasioihin, kehittäen aluetta samalla vaalien alueen ominaispiirteitä. (yhdistyksen säännöt 2§). Yhdistyksellä on vajaat 500 jäsentä. 


Espoossa 10.6.2018

Sommaröseura ry


Puolesta Niclas Jansson
 

Vuosikokous / Årsmötet

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 25.3.2018 klo. 17.00 Vikingaborgissa. Tervetuloa!

Årsmötet hålls på söndagen den 25.3.2018 kl. 17.00 i Vikingaborg. Välkomna!

 

VUOSIKOKOUS  /  ÅRSMÖTE

25.3.2018  klo / kl  17.00    VIKINGABORG

 Esityslista/Föredragningslista

 

 

12 § 1    Kokouksen avaus/Mötets öppnande

12 § 2    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja                   ääntenlaskijan valinta /   Val av mötesordförande och –sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

12 § 3   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen /   Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

12 § 4   Käsitellään 12 §:ssä määrätyt asiat / Behandlas de i 12 § stadgade ärendena

12 § 5   Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto /   Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen

12 § 6   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä                  hallitukselle /  Besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för   styrelsen

12 § 7   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun       suuruus vuodelle 2018. / Fastställande av verksamhetsplan, budget, inskrivnings- och medlemsavgift för år 2018. 

  12 § 8   Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle / 

 Val av sällskapets ordförande och övriga medlemmar i stället för dem i tur att avgå

 12 § 9    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

     Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

12 § 10   Käsitellään muut asiat / Behandling av övriga ärenden

-         asukaskysely / boende enkäten

12 § 11   Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

 

Kokouksen jälkeen Robert Donner kertoo kaava asioista

Efter mötet berättar Robert Donner om plane ärenden

KAISLALEIKKURI / VASSKLIPPARE

Sommarö-Seura vuokraa kaislaleikkurin mallia Doroklippen 3070. Leikkurin vuokrausta hoitaa Folke Rosengård (040 8021956). Muista siivota jälkesi. Vuokraus 50,00 / vuorokausi.

Sommarö-Sällskapet hyr ut en vassklippare av märket Doroklippen 3070. Du kan hyra klipparen av Folke Rosengård (040 8021956). Kom ihåg att städa efter dig. Hyran är 50,00/dygn.