Mielipide asemakaavoituksesta/osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Skatanniitty, alue 450500, 5026/2016 (nähtävillä 14.5.–12.6.2018)


MIELIPIDE


ASIA    Mielipide asemakaavoituksesta/osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
    Skatanniitty, alue 450500, 5026/2016 (nähtävillä 14.5.–12.6.2018)
    

YHTEYSHENKILÖ
    
    Sommaröseura ry
    Niclas Jansson
    050-5916999


MIELIPIDE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Vastustamme kulttuurihistoriallisesti tärkeässä maisemassa Skatanniityn asemakaavoitussuunnitelmaa ja hanke tulisi lopettaa välittömästi seuraavin perustein: 

1. HANKE SAASTUTTAA YMPÄRISTÖÄ

 550:n suuren veneen pesu, huolto, pohjamaalin hionta ja maalaus, sekä mahdolliset glykoli-, akkuvesi- ja öljysaasteet aiheuttavat merkittäviä ympäristötuhoja luonnonläheiselle asuinalueelle. Veneiden huolto tulee käytännössä tapahtumaan omalla säilytyspaikalla, jossa on sorapohja. Tällöin ympäristömyrkyt valuvat maastoon ja siitä edelleen pohjaveteen sekä mereen. Kauniin metsä- ja niittyalueen tuhoaminen veneiden säilytyspaikaksi on ympäristön kannalta järjetön ajatus.

2. HANKE ON TALOUDELLISESTI KANNATTAMATON
 
Miksi meidän Suvisaariston ja Espoon asukkaina ja veronmaksajina tulisi tukea taloudellisesti kannattamatonta toimintaa? Hankkeesta ei ole kunnalle taloudellista hyötyä ja me veronmaksajina kustannamme ulkopaikkakuntalaisten veneiden säilytyksen.  Skatanniityn alueen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa. Todellisuudessa kustannukset ovat mitä ilmeisemmin moninkertaisia tähän nähden. Arvioitu kustannus yhtä venepaikkaa kohden voi olla 10 000–20 000 euroa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tuotu nähtäville kaupunkisuunnittelujohtajan päätöksellä ja epämääräisiin talvisäilytyksen kokonaistarkasteluihin vedoten. Toiminnan taloussuunnitelma puuttuu kokonaan (menot, tulot, kannattavuus). Hankkeen järkevyys ja tarkoituksenmukaisuus on arvioimatta. On kestämätön ajatus, että Espoon kaupunki alkaisi rakentamaan yhden pienen harrastajaryhmän jäsenille kymmenien tuhansien arvoisia säilytyspaikkoja ja sijoittaisi ne herkälle alueelle yleiskaavan vastaisesti. 
 
3. HANKE ON RAKENTEELLISESTI KESTÄMÄTÖN
 
Liikennemäärä Suvisaarentiellä ja Skatantiellä tulisi lisääntymään huomattavasti hankkeen myötä ja toisi mukanaan lisää ongelmia kapealle tielle, jossa ei ole kevyenliikenteen väylää. Alueella ei ole skaalautuvaa kunnallistekniikkaa, joten jo valmiiksi äärimmillään toimiva Suvisaariston Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto kuormittuu entisestään. Edelleen, Svinön venesataman satamapalvelut eivät skaalaudu näin valtavan suuren venemäärän käsittelyyn nostojen ja laskujen yhteydessä. Miten käy, jos alueella syttyy tulipalo? Alue on täynnä herkästi syttyviä nesteitä ja lähialueen asunnot (joista osa suojelukohteita) ovat tällöin vaarassa. Lisäksi on Skatantie osittain vain noin 1 metri meripinnan yläpuolella. Itse suunniteltu kaavoitusalue lienee suurimmalta osin alle tulvarajan ja täten sekä tie että alue ei vastaa vaatimuksia.
 
 4. ESITETTY KAAVOITUS EI OLE YLEISKAAVAN MUKAISTA    

Lainvoimaiseksi 2010 tullut Espoon Eteläosien yleiskaava tulisi olla perusteena tätä kaavoitusta miettiessä. 

"MRL 32 ja 34 §:ien mukaan maakuntakaava ja yleiskaava ovat ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Nyt valmisteilla oleva asemakaava poikkeaa räikeästi voimassaolevista maakunta- ja yleiskaavoista ja on lainvastainen ."

 5. ESPOON KAUPUNKI EI OLE MIELESTÄMME SELVITELLYT VAIHTOEHTOJA TARPEEKSI

Espoon Kaupunki tulisi selvittää onko talvisäilytykselle muita vaihtoehtoja. Näistä selvityksistä ei ole annettu tarpeeksi tietoa.

Pyydämme täten kaupunkia vielä selvittämään onko vaihtoehtoisina alueina vaikka Kivenlahden Teollisuusalue tai muu alue joka sopisi paremmin tällaiseen toimintaan. Lisäksi oli syytä tarkistella onko lähikunnissa sopivia alueita. Tässä nostamme esille Inkoon Hiilivoimalanalue, joka voisi sopia erinomaisesti tällaiseen toimintaan.

6. HANKE EI OLE ESPOON KAUPUNGIN ETUJEN MUKAINEN    

Skatanniityn alueen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa. Todellisuudessa kustannukset ovat mitä ilmeisemmin moninkertaisia tähän nähden, kuten edellä kohdassa 2 on todettu. Kustannus yhtä venepaikkaa kohden voi olla 10 000–20 000 euroa. 

7. SOMMARÖ-SEURASTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Suvisaariston kylän ja sen lähisaarten kiinteistöomistajien ja -haltijoiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää heidän kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan.

Yhdistys hoitaa ja vaalii ympäristöasioita ja osallistuu aktiivisesti ympäristö- ja luonnonsuojeluasioihin, kehittäen aluetta samalla vaalien alueen ominaispiirteitä. (yhdistyksen säännöt 2§). Yhdistyksellä on vajaat 500 jäsentä. 


Espoossa 10.6.2018

Sommaröseura ry


Puolesta Niclas Jansson