Vuosikokous / Årsmötet

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 24.3.2019 klo. 17.00 Vikingaborgissa. Tervetuloa!

Årsmötet hålls på söndagen den 24.3.2019 kl. 17.00 i Vikingaborg. Välkomna!

SOMMARÖ-SEURA RY
SOMMARÖ-SÄLLSKAPET RF

VUOSIKOKOUS  /  ÅRSMÖTE

 24.3.2019  klo / kl  17.00    VIKINGABORG

Esityslista
Föredragningslista

12 § 1    Kokouksen avaus

Mötets öppnande

 12 § 2    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja                 ääntenlaskijan valinta
Val av mötesordförande och –sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

 12 § 3   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

Vuosikokouksessa 25.3.2018 päätettiin, että kokoon kutsumistapa vuosikokoukseen on ilmoitus vuosikirjassa, Hufvudstadsbladetissa (10.3.2019), Länsiväylässä (9-10.3.2019) sekä seuran www-sivuilla, lisäksi ilmoitus Saaristokaupassa.

På årsmötet den 25.3.2018 beslöt man att kallelse till årsmötet sker genom annons i årsboken, Hufvudstadsbladet (10.3.2019) och i Länsiväylä (9-10.3.2019) och på sällskapets www-sidor, därtill ett anslag i Skärgårdsbutiken.

 12 § 4   Käsitellään 12 §:ssä määrätyt asiat / Behandlas de i 12 § stadgade ärendena

 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 Godkännande av mötets arbetsordning

12 § 5   Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhets-granskningsberättelsen

 12 § 6   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för   styrelsen

 12 § 7   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019. Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 30 euroa ensimmäiseltä  perheenjäseneltä ja toisista 10 €.

Fastställande av verksamhetsplan, budget, inskrivnings- och medlemsavgift för år 2019. Medlemsavgiften år 2018 hölls på 30 euro för den första familjemedlemmen och 10 €  för övriga.

12 § 8   Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Val av sällskapets ordförande och övriga medlemmar i stället för dem i tur att avgå

Hallituksen nykyinen puh.joht. Inka Finell on käytettävissä uudelleenvalintaan.  Styrelsens nuvarande ordför. Inka Finell står till förfogande för återval.

Erovuorossa jäsenistä ovat // medlemmar i tur att avgå är: Nils Lindblom, Henrik Damstén, Kim Lindberg, Siv Matomaa, Folke Rosengård och Susanna Winqvist.     

Folke Rosengård ja Susanna Winqvist eivät asetu uudelleen valintaan. Kaikki muut erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat halukkaita jatkamaan.

Folke Rosengård och Susanna Winqvist ställer inte upp för omval. Alla de övriga styrelsemedlemmarna som står i tur att avgå är villiga att fortsätta.

Uusiksi jäseniksi hallitus ehdottaa Kariitta Korpelaa ja Seppo Savolaista. Som nya medlemmar föreslår styrelsen Kariitta Korpela och Seppo Savolainen.

 12 § 9    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

Toiminnantarkastajat vuonna 2018 // verksamhetsgranskare år 2018: Petri Pirhonen ja / och Ira Tilander.
 varamiehinä vuonna 2018 // som suppleanter år 2018: Bo Lindgren ja / och Dorrit  Tverin-Långström, molemmat jatkavat / båda fortsätter

12 § 10   Käsitellään muut asiat / Behandling av övriga ärenden

 -         asukaskysely / invånarenkäten
-          Osayleiskaavat / Delgeneralplanerna

12 § 11   Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas