Kyselyyn, till enkäten!

ASUKASKYSELY KOSKIEN SUVISAARISTOA JA SOUKANNIEMEÄ.
INVÅNARENKÄT ANGÅENDE SOMMARÖARNA OCH SÖKÖ UDD.

Vastaaminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa:
Svarandet kräver username och password.

Käyttäjätunnus/username:  suvi519 
Salasana/lösenord: gresx519d

Tämän kyselyn avulla Sommarö-Seura haluaa selvittää maanomistajien näkemyksiä Suvisaariston ja Soukanniemen nykytilasta ja kehityskohteista tulevaisuudessa.Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan. Tutustu lomakkeeseen huolellisesti ja vastaa kysymyksiin ohjeiden mukaisesti.

Toivomme, että vastaat kyselyyn viimeistään 28.06.2019.

Vastaamalla autat Sommarö-Seuraa huolehtimaan jäsenistönsä eduista.Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja yksittäisten lomakkeiden tiedot ovat ainoastaan Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiaisen käytössä. Kyselystä laaditaan yhteenvetoraportti, joka julkaistaan vuosikirjassa, yhdistyksen kotisivuilla sekä vuosikokouksessa.

Lisätietoa: Sommarö-Seuran kyselytoimikunta, Robert Castrén ja Kim Lindberg

Kysely on nyt lähetetty laajemmalla jakelulla kuin ainoastaan seuran jäsenille Espoon kaupungin päätettyä avustaa kyselyä postittamalla kysely kiinteistörekisteriin perustuen. Seuran jäseniä pyydämme vastaamaan ainoastaan, jos eivät vielä ole sitä tehneet.Kysely on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa.

Kaupunkisuunnittelukeskus on vastannut kirjeiden lähettämisestä kiinteistörekisterin tietojen perusteella. Kaupunkisuunnittelukeskus saa kyselyn tulokset käyttöönsä alueen tilannekuvana. Kaupunkisuunnittelukeskus vastaa mielellään tietojen käyttöä koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja kiinteistörekisterin tietojen käytöstä Kaupunkisuunnittelukeskuksessa löytyy tietosuojaselosteesta Kaavoitus – Asiakasrekisteri, verkkosivulta www.espoo.fi/tietosuojaselosteet.

 

Med denna enkät vill Sommarö-Sällskapet utreda markägarnas/invånarnas syn på områdets nuläge och framtid. Vi hoppas att du ställer dig positiv till enkäten. Bekanta dig noggrant med formuläret och svara på frågorna enligt anvisningarna.

Vi hoppas att du besvarar enkäten senast den 28.6.2019. Genom att besvara frågorna hjälper du Sommarö-Sällskapets styrelse att bevaka medlemmarnas intressen. Svaren behandlas helt konfidentiellt och uppgifterna i de enskilda formulären bearbetas enbart av Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen. Av enkäten utarbetas ett sammandrag, som publiceras i årsboken, på föreningens hemsidor och presenteras på årsmötet.

Ytterligare information om enkäten ges vid behov av Sommarö-Sällskapets enkätgrupp bestående av Robert Castrén och Kim Lindberg.

Enkäten skickas nu med en bredare distribution än enbart Sällskapets medlemmar när Esbo Stad har bestämt sej att bistå med postning baserat på fastighetsregistret. Vi ber sällskapets medlemmar svara denna enkät endast om de inte ännu har gjort det.

Enkäten har gjorts i samarbete med stadsplaneringscentralen. Stadsplaneringscentralen har skickat breven på grundval av uppgifter i fastighetsregistret. Stadsplaneringscentralen får tillgång till resultatet av enkäten i form av en lägesbild. Stadsplaneringscentralen svarar gärna på frågor om användningen av uppgifterna. Ytterligare upplysningar om stadsplaneringscentralens användning av uppgifter i fastighetsregistret finns i www.espoo.fi/tietosuojaselosteet.